چه تفاوتی بین Hardbounce و Softbounce می باشد ؟ یک مشترک خبرنامه من را چند بار بازکرده است به چه معنا است ؟ (نرخ باز شدن) چگونه گزارش ها را تجزیه و تحلیل کنم ؟