انصراف از اشتراک (unsubscribe-opt-out)

یعنی توانایی مشترکین برای انصراف از اشتراک خود در لیست ایمیلی. دو نوع انصراف از اشتراک وجود دارد انصراف کلی یا انصراف از یک لیست خاص