روند کار تصویب یا Approval چگونه است ؟

روش تائید این امکان را فراهم می کند تا ما از نرخ رسدن ایمیل شمابه مشترکانتان اطمینان حاصل کنیم و از اسپم شدن های بیهوده جلوگیری می کند.

این کار بسیار آسان است. فرم تائید را پر کرده و آن را برای ما ارسال کنید. معمولا 30 دقیقه و یا کمتر طول می کشد.

این لینک را در مرحله 3 قبل از ارسال کمپین خود می توانید ببینید :

 و صفحه اطلاعاتی که شما بید ارسال کنید :

  

این نکته که شما صادقانه اطلاعات مربوط به مشترکین خود و روش جمع آوری ایمیل های آنان را بنویسید بسیار مهم است.

تیم ما محتویات خبرنامه های شما و لیست مشترکین شما را چک می کنند اگر مطابق با سیاست های آنتی اسپمینگ شرکت باشد آنگاه پیغام اپرووال برای شما ارسال خواهد شد.

اگر زمانی متن خبرنامه و یا لیست ایمیل ها مورد تائید واقع نشود پیغامی مبنی بر عدم تائید برای شما ارسال خواهد شد.

نویسنده : مهشید جز عباسچیان