یک مشترک خبرنامه من را چند بار بازکرده است به چه معنا است ؟ (نرخ باز شدن)

در اینجا هیچ مشکلی برای اینکه یک مشترک یک خبرنامه را چندین بار باز کند وجود ندارد. علاوه بر این، هنگامی که مشترکی خبرنامه ها را از طریق ایمیل خود چند بار باز می کند، این ها در گزارشات آن مشترک ثبت می شود. شما میتوانید آمار فعالیت های مشترک را برای هر خبرنامه از طریق تب Subscriber activity دنبال کنید:

نویسنده : مهشید جز عباسچیان