نرخ کلیک (click-through rate)

شرکت های مختلف این پارامتر را به گونه های مختلف اندازه گیری می کنند، پاسخ استانداردی برای تعریف این پارامتر وجود ندارد. آیا همه کلیک های اندازه گیری می شود یا یک کلیک به ازای هر ایمیل باز شده؟ این سنجش از این جهت که تمامی هدف شما در ایمیل مارکتینگ ایجاد ترافیک برای Landing page هایتان می باشد، مهم ست.