لیست قیمت نرم افزار ارسال ایمیل به دلار

لیست قیمتهای جدید سندر در جدول زیر قابل مشاهده می باشد.

دقت داشته باشید برای اکانت های بالا تر از 50 هزارتایی، ارسال ایمیل به صورت محدود خواهد بود. تمامی اکانت های سالانه بالاتر از 50 هزار در هر ماه از مدت اشتراکشان حداکثر می توانند 6 مرتبه ارسال به لیست ایمیل مشتریانشان داشته باشند. بنابراین به ازای هر اکانت سالانه بالاتر از 50 هزارتایی شما می توانید 72 مرتبه ارسال ایمیل در طول یک سال داشته باشید (هر ماه 6 ایمیل)
ماهیانه: $10
شش ماهه: $52
سالیانه: $104
تعداد مشترکین 5000
ماهیانه: $22
شش ماهه: $110
سالیانه: $220
تعداد مشترکین 10000
ماهیانه: $34
شش ماهه: $168
سالیانه: $336
تعداد مشترکین 15000
ماهیانه: $45
شش ماهه: $226
سالیانه: $452
تعداد مشترکین 20000
ماهیانه: $57
شش ماهه: $284
سالیانه: $568
تعداد مشترکین 25000
ماهیانه: $68
شش ماهه: $342
سالیانه: $684
تعداد مشترکین 30000
ماهیانه: $80
شش ماهه: $400
سالیانه: $800
تعداد مشترکین 35000
ماهیانه: $92
شش ماهه: $458
سالیانه: $916
تعداد مشترکین 40000
ماهیانه: $103
شش ماهه: $516
سالیانه: $1,032
تعداد مشترکین 45000
ماهیانه: $115
شش ماهه: $574
سالیانه: $1,148
تعداد مشترکین 50000
ماهیانه: $138
شش ماهه : $690
سالیانه: $1,380
تعداد مشترکین 60000
ماهانه: $161
شش ماهه: $806
سالیانه: $1,612
تعداد مشترکین 70000
ماهیانه: $184
شش ماهه: $922
سالیانه: $1,844
تعداد مشترکین 80000
ماهیانه: $208
شش ماهه: $208
سالیانه: $1,038
تعداد مشترکین 90000
ماهیانه: $231
شش ماهه: $1,154
سالیانه: $2,308
تعداد مشترکین100,000
ماهیانه: $289
شش ماهه: $1,444
سالیانه: $2,888
تعداد مشترکین 125,000
ماهیانه: $374
شش ماهه: $1,734
سالیانه: $3,468
تعداد مشترکین 150,000
ماهیانه: $405
شش ماهه: $2,024
سالیانه: $4,048
تعداد مشترکین 175,000
ماهیانه: $463
شش ماهه: $2,314
سالیانه: $4,628
تعداد مشترکین 200,000
ماهیانه: $521
شش ماهه: $2,604
سالیانه: $5,208
تعداد مشترکین 225,000
ماهیانه: $579
شش ماهه: $2,894
سالیانه: $5,788
تعداد مشترکین250,000
ماهیانه: $695
شش ماهه: $3,474
سالیانه: $6,948
تعداد مشترکین 300,000
ماهیانه: $811
شش ماهه: $4,054
سالیانه: $8,108
تعداد مشترکین 350,000
ماهیانه: $927
شش ماهه: $4,634
سالیانه: $9,268
تعداد مشترکین 400,000
ماهیانه: $1,043
شش ماهه: $5,214
سالیانه: $10,428
تعداد مشترکین450,000
ماهیانه: $1,159
شش ماهه: $5,794
سالیانه: $11,588
تعداد مشترکین 500,000
ماهانه: $1,275
شش ماهه:6,374
سالیانه: $12,748
تعداد مشترکین550,000
ماهانه: $1,391
شش ماهه: $6,954
سالیانه: $13,908
تعداد مشترکین600,000
ماهیانه: $1,507
شش ماهه: $7,534
سالیانه: $15,068
تعداد مشترکین650,000
ماهانه: $1,623
شش ماهه: $8,114
سالیانه: $16,228
تعداد مشترکین700,000
ماهانه: $1,739
شش ماهه: $8,694
سالیانه: $17,388
تعداد مشترکین750,000
ماهیانه: $1,855
شش ماهه: $9,274
سالیانه: $18,548
تعداد مشترکین 800,000
ماهیانه: $1,971
شش ماهه: $9,854
سالیانه: $19,708
تعداد مشترکین 850,000