آیا آدرس ایمیل هایی که در بخش ها تکرار شده اند، ایمیل تکراری دریافت می کنند ؟

خیر. زیرا میلرلایت تکرار ایمیل ها در گروه های مختلف را تشخیص می دهد و فقط یک بار به آنها ایمیل ارسال می کند. فقط زمانی چنین اتفاقی می افتد که شما خبرنامه خود را به تمام لیست های خود ارسال کنید :

* همچنین در نظر داشته باشید تنظیمات پیش فرض میلرلیت به این گونه است، زمانی که مشترکی از یکی از لیست های شما درخواست لغو اشتراک می دهد، اشتراک آن در تمامی لیست های دیگر نیز لغو می شود.

نویسنده : مهشید جز عباسچیان