بررسی چند روش مرسوم تست کردن ایمیل ها در ایمیل مارکتینگ

در این مقاله ما قصد داریم به شما چندین نمونه تست را نشان داده و نتایج آنها را بر اساس میزان نرخ باز شدن ایمیل بررسی کنیم.

تست استفاده نام فرد یا نام کمپانی فرستنده :

در این تست بررسی می شود که استفاده از نام شرکت و فردی (الف) که ایمیل را می فرستد در میزان نرخ باز شدن ایمیل تاثیر بیشتری دارد یا نام کمپانی (ب) مربوطه. برای مثال:

الف: نام و نام خانوادگی – نام کمپانی

ب: نام کمپانی

نمونه موفق تر: در این تست نمونه (الف) موفق تر است. استفاده از نمونه (الف) نرخ باز شدن ایمیل را 28 درصد افزایش می دهد؛ پس توجه داشته باشید که استفاده از اسم حقیقی باعث افزایش احتمال اینکه ایمیل شما باز شود، می گردد.

تست استفاده از واژه های سلام و درود:

در این تست، در ایمیل اول موضوع ایمیل به همراه واژه درود در ایمیل عنوان شده و فرستاده شده و ایمیل دوم فقط با عنوان کردن موضوع ،ایجاد و فرستاده شده است.

نمونه موفق تر: ایمیلی که عنوان آن به همراه واژه درود بوده، میزان نرخ باز شدن ایمیل ها را 2.5 درصد افزایش داده است.

تست به کار بردن یک پیشنهاد در کروشه:

در این تست دو ایمیل رو به رو را ارسال می کنیم که در آنها دو پیشنهاد متفاوت در مورد محتوای ایمیل مطرح شده است:

الف: (دانلود کنید) راهکارهایی برای رشد کسب و کار

ب: (کتاب الکترونیکی) راهکارهایی برای رشد کسب و کار

نمونه موفق تر: در این تست نمونه وفق تری وجود ندارد! در حقیقت هر دو این پیشنهادات در نرخ باز شدن میل تاثیری نمی گذارند.