آنچه که باید در مورد Email Open Rate بدانید

Open Rate Email یا نرخ ایمیل‌های باز شده، یکی از کمیت‌های بسیار مهم در ایمیل مارکتینگ است که با محاسبه آن می‌توان به تعداد افرادی که ایمیل شما را باز کرده‌اند پی برد. البته این کمیت از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است.

Open Rate = Emails Opened / Emails SentBounces

نرخ ایمیل‌های بازشده = ایمیل‌های باز شده / ایمیل‌های ارسالی – ایمیل‌های  مورد دار

  • Bounces (ایمیل‌های مورد دار):  به ایمیل‌هایی که  به آدرسی اشتباه ارسال شده و یا به سروری که فعالیت ندارد ارسال گردیده‌است، Bounce گفته می‌شود.

عدد بدست آمده از طریق این فرمول به صورت درصدی است. برای مثال هنگامی که کمیت Open Rate برابر 20% باشد، هنگامی که ده ایمیل دریافت شده باشد، به طور حتم دو تا از آنها باز شده‌است.

یک سوال بنیادی: چگونه ایمیل‌هایی، باز شده محاسبه می‌گردند؟

در هنگام ساخت و ارسال ایمیل،  ما تصویری به صورت کد در آن قرار می‌دهیم و هنگامی که یک کاربر ایمیل ما را باز می‌کند، آن عکس دانلود شده و پس از دانلود آن توسط ما به عنوان ایمیل باز شده ثبت می‌گردد.

جا دارد ذکر کنم که تنها ایمیل هایی به عنوان باز شده ثبت می گردند که حاوی HTML و تصاویر باشند و ایمیل‌هایی که فقط در آنها HTML به کار رفته، به عنوان باز شده محسوب نمی‌گردند. پس می‌توان گفت که Open Rate، یک کمیت تقریبی محسوب می‌گردد. البته اگر در ایمیلی که حاوی عکس نیست، روی یکی از لینک‌های موجود در آن کلیلک شود، آن ایمیل هم محسوب باز شده محسوب می‌شود. بعضی اوقات حتی پیش نمایش ایمیل‌هایی که توسط نرم‌افزار های گوناگون ایجاد می‌شوند، به عنوان ایمیل‌های باز شده ثبت می‌گردند.

جا دارد ذکر کنم که کمپینی موفق است که به نسبت نوع کسب و کار، Open Rate ی برابر 20 تا 40 درصد داشته باشد. برای مثال کمپین‌هایی که برای تورهای مسافرتی هستند باید Open Rate  آنها حدود 40 درصد باشد.